Obchodní a reklamační podmínky

1.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Poskytovatel se zavazuje k poskytování sjednaných služeb v oblasti výpočetní techniky zahrnující servis, údržbu, instalaci programového vybavení a informačních technologií, za což se objednatel zavazuje platit poskytovateli sjednanou úplatu, to vše za podmínek a v rozsahu stanovených touto smlouvou.

1.2. Poskytované služby budou poskytovány poskytovatelem v rozsahu vybraného programu služeb dodavatele nas základě provedené elektronické objednávky objednatelem (dále jen „služba“).

1.3. Specifikace objednané služby je uvedena v ceníku poskytovatele a objednávce

1.4. Provedené služby budou evidovány v elektronickém systému helpdesk do kterého mají přístup oprávnění pracovníci objednatele.

1.5. Služby požadované objednatelem nad rámec programu, budou poskytovatelem poskytnuty na základě vzájemné dohody za cenu dle ceníku servisních služeb poskytovatele platného ke dni doručení objednávky poskytovateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ceník servisních služeb je veřejně přístupný na internetových stránkách poskytovatele - www.eabm.cz.

 

2.
TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

2.1. Služby dle této smlouvy se zavazuje poskytovatel provádět vzdáleným elektronickým způsobem a pokud to situace vyžaduje tak výjezdem na pracoviště objednatele.

2.2. Pokud pracoviště objednatele je vzdáleno od provozovny poskytovatele, na adrese U staré pošty 45, F-M více než 20 km, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli náhradu cestovní nákladů, a to ve výši 8,- Kč bez DPH za každý 1 km přesahující tuto vzdálenost.

2.3. Sjednané služby nad rámec zvoleného programu budou prováděny jak v místě objednatele, tak v místě poskytovatele dle konkrétní dohody smluvních stran.

 

3.
CENA SLUŽEB

3.1 Cena za poskytování služeb v rozsahu programu zvoleného objednatelem je uvedená v elektronické objednávce

3.2. Cena za poskytování služeb dle zvoleného programu nad rámec sjednaných hodin programu  je uvedená v elektronické objednávce. Výkazy práce v systému helpdesk jsou evidovány za každých započatých 15 minut.

 

4.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Splatnost ceny dle čl. 3 této smlouvy je sjednána na dobu 14 dnů od vystavení příslušné faktury.

4.2. Fakturu k vyúčtování ceny služeb podle této smlouvy je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena služby poskytovateli náleží.

4.3. Fakturace probíhá výhradně elektronicky a jsou zasílány elektronickou poštou. Faktura i report helpdesk jsou ve formátu PDF a elektronicky podepsány.

 

5.
PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

5.1 Smluvené služby musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN a ostatními závaznými předpisy a nesmí mít žádné vady či nedodělky, které by bránily provozu a musí plně vyhovovat požadavkům objednatele, přičemž poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn dodat software chráněný autorským zákonem.

5.2 Provádění služeb podle této smlouvy bude sledováno na základě reportů ze systému helpdesk. Tento dokument zároveň slouží k měsíčnímu vyúčtování provedených prací.

5.3 Pracovníci poskytovatele jsou proškoleni za protipožární opatření a opatření BOZ.

5.4 Pracovníci poskytovatele byli poučeni o povinnosti mlčenlivosti o informacích uložených v elektronické podobě na nosičích objednatele a o tom, že tyto informace nesmí zpřístupnit neoprávněným subjektům nebo je využít pro sebe.

5.5 Úpravy softwarového a hardwarového charakteru mající vliv na chod organizace a to v denních, nočních i víkendových hodinách budou hlášeny předem a to minimálně 48 hodin odpovědné osobě objednatele.

5.6 Poskytovatel dále bude objednateli pravidelně navrhovat (minimálně 1x ročně) řešení vedoucí ke zlepšení funkčnosti IT objednatele.

 

6.
PODMÍNKY

6.1.Poskytovatel se zavazuje k servisní odezvě v místě objednatele nebo vzdáleným způsobem dle priority zásahu:

Priorita 1: do 4 hodin
Priorita 2: do 24 hodin
Priorita 3: do 5-ti pracovních dnů

od nahlášení v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin. Poskytovatel dále povede některé úkoly jako projektové vedoucí ke zlepšení funkčnosti, nebo infrastruktury IT objednatele.

 

7.
SPOLUPRÁCE OBJEDNATELE

7.1. Objednatel se zavazuje ke spolupráci při prováděných pracích.

7.2. Objednatel zajistí v případě servisu poskytovateli přístup do jednotlivých objektů a oprávnění ke vstupu do objektů.

 

8.
SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě prodlení poskytovatele s provedením služeb podle této smlouvy od stanovené lhůty dle bodu 6.1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč bez DPH za každou hodinu prodlení maximálně však 5000,- Kč bez DPH.

8.2. Pro případ prodlení objednatele s placením ceny poskytnutých služeb podle této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

8.3. Všechny informace patřící kterékoliv ze smluvních stran, jež jsou součástí tohoto smluvního vztahu, nebo s nimiž se kterákoliv smluvní strana při poskytování služeb podle této smlouvy seznámí, jsou považovány za důvěrné a je možno je poskytovat třetím stranám jen se výslovným předcházejícím souhlasem dotčené strany.

Dotčená strana má nárok na náhradu škody.

9.
TRVÁNÍ SMLOUVY

9.1. Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou počínaje uzavřením této smlouvy.

9.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně ve výpověďní lhůtě v trvání 3 měsíců. Výpověďní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

10.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato smlouva byla uzavřena elektronicky. Objednatel vyslovil souhlas se všemi body potvrzením těchto podmínek při elektronickém objednání služby

10.2. Další změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen písemnou formou.

10.3. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah ustanovením zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

10.4. Veškeré písemnosti se doručují osobně nebo doporučenou poštou na adresy smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu prokazatelně oznámenou druhé smluvní straně. V případě nedoručení doručované zásilky na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu prokazatelně oznámenou odesílateli, má se za to, že tato písemnost byla marným uplynutím desátého dne od uložení písemnosti u provozovatele poštovních služeb doručena, a to i v případě, že se o uložení adresát nedozvěděl.

 

V Praze dne 1.6.2013

Outsourcing je nejmodernější a nejekonomičtější způsob zabezpečení fungování informačních a komunikačních procesů. Je to převedení IT služeb nebo jejich částí na externího dodavatele. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré IT, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT. Outsourcing nabízíme na základě provedeného auditu u klienta a následnou společnou volbou vhodného měsíčního programu. Dle zvolené služby Outsourcingu má klient sjednány hodiny pro monitoring, dohled a servisní práce. Nad sjednané hodiny se účtují práce dle sazby zvoleného programu. Vše je evidováno v systému Helpdesk do kterého má klient přístup a má tak neustálý přehled o prováděných Outsourcingových pracích. Systém umožňuje i zadávání úkolů formou zápisu, emailu nebo hotline telefonu. Outsourcing klienti mají garantovanou servisní odezvu již od 4 hodin a další výhody ve formě zvýhodněných nákupů, splatností, možnost zapůjčení techniky, pravidelné informace o novinkách a další služby.

Soustředění se zákazníka na hlavní předmět podnikání

Zprůhlednění a snížení nákladů na IT

Garantovaná úroveň služeb

Přístup k nejnovějším technologiím, Know-How a dalším službám v IT

Náskok před konkurencí

 

SlužbaPopis službyGarance odezvyMěsíční paušálMěsíční rozsahSazba při překročení
Mini

Nejnižší tarif určen pro klienty, kteří mají zájem o stabilní spolupráci s naší společností. Díky této službě získáte přístup do B2B aplikace v cenové kategorii VIP a servisní dohled, kdy samotné zásahy jsou prováděny zejména vzdálenou správou.

do 48 hodin 800 Kč 1 hodina 800 Kč
Basic

Základní program určený pro menší firmy předpokládající nepravidelné čerpání služeb v rozsahu 1 až 5 hodin.

Veškeré IT služby včetně zálohování mimo správy serveru.

do 24 hodin 1 800 Kč 3 hodiny 600 Kč
Standart

Program určený pro střední firmy předpokládající pravidelné i nepravidelné čerpání služeb v rozsahu 5 až 10 hodin.

Veškeré IT služby včetně zálohování a správy jednoho serveru.

do 12ti hodin 2 750 Kč 5 hodin 550 Kč
Medium

Program určený pro střední firmy předpokládající pravidelné i nepravidelné čerpání služeb v rozsahu 10 až 20 hodin s s vysokým nárokem na odezvu a řešení požadavků.

Veškeré IT služby včetně zálohování a správy jednoho až dvou serveru.

do 6-ti hodin 5 300 Kč 10 hodin 530 Kč
Profi

Program určený pro větší firmy předpokládající pravidelné i nepravidelné čerpání služeb v rozsahu 20 až 30 hodin s vysokým nárokem na odezvu a řešení požadavků.

Veškeré IT služby včetně zálohování a správy více serveru.
do 4 hodin 10 000 Kč 20 hodin 500 Kč
Premium

Určené pro klienty čerpající služby v rozsahu 30 hodin a více s důrazem na odezvu. Podmínky služeb jsou sjednávány individuálně.

individuální individuální individuální individuální

Správa sítě

 

Jednou z nejdůležitějších částí IT jsou sítě LAN / WAN. Bez jejich bezproblémového provozu může být funkčnost celého IS zásadně omezena. V dnešním světě, ve kterém má informace stále větší a větší hodnotu, a vzhledem k neustálému rozvoji Internetu je kladen velký důraz na zabezpečení celé sítě proti neoprávněným přístupům.


V rámci správy sítě zabezpečujeme:

 • Administrace počítačové sítě
 • Správa Intranetu a Internetu
 • Dohled a monitorování počítačové sítě
 • Správa vzdáleného přístupu do sítě (Remote Access)
 • Sledování vytíženosti sítě
 • Sledování chybovosti sítě
 • Zajištění bezpečnosti počítačové sítě
 • Zálohování a obnova konfigurací aktivních prvků sítě
 • Dodávky a návrhy změn počítačové sítě
 • Opravy HW (aktivních prvků) sítě

 

Správa serverů

Důležitou součástí IT jsou i servery. Jejich výkon nezávisí pouze na jejich konfiguraci, ale v nemalé míře i na jejich nastavení. Obzvláště ve spojení s databází a jejím nastavením může dojít k velkému omezení výkonu celého serveru. Velmi důležitou činností příznivě ovlivňující výkon serveru je Správa serverů, jejímž nejdůležitějším úkolem je udržet stav, kdy servery pracují v optimálním režimu.

 

 • Administrace operačního systému
 • Monitorování a optimalizace operačního systému
 • Správa uživatelských účtů
 • Správa instalovaných licencí
 • Opravy chyb operačního systému
 • Zajištění sdílení periferních zařízení a společného prostoru na serveru
 • Zajištění bezpečnosti operačního systému
 • Správa databáze
 • Monitorování a optimalizace databáze
 • Zálohování a obnova operačního systému a databáze
 • Informace o nových verzích operačního systému a databáze
 • Opravy HW

 

Správa desktopů

PC, notebooky a periferie jako tiskárny a scannery jsou obvykle považovány za jednoduché, lehce nahraditelné a nejméně důležité technologické části IT. U klávesnice těchto pracovních stanic velmi často sedí lidé, kteří nejsou schopni obsáhnout svými vědomostmi stále složitější a propojenější systémy, a bojují s problémy, které jim přinášejí složité aplikace nebo operační systémy.


Naše společnost nabízí v této oblasti:

 • Telefonickou podporu uživatelů
 • Opravy chyb operačního systému
 • Antivirovou ochranu
 • Preventivní údržbu (např. kontrolu a defragmentaci disků)
 • Správu instalovaných licencí
 • Zajištění sdílení periferních zařízení
 • Informace o nových verzích
 • Opravy HW

 

Správa aplikací

Součástí informačního systému jsou obvykle i uživatelské aplikace. V rámci podpory těchto aplikací nabízíme:
 • Telefonickou podporu uživatelů
 • Informační systémy
 • Administraci aplikací
 • Zálohování a obnovu aplikačních dat

 

Správa WWW a Internet

Součástí informačního systému jsou obvykle i internetové aplikace. V rámci podpory těchto aplikací nabízíme:
 • Kompletní tvorbu stránek HTML, PHP, MySQL, ASP
 • Administraci stránek
 • Propojení na podnikový informační systém
 • Internetové připojení
 • Intranet
 • Internetový marketing, SEO

 

Help Desk

Help Desk je jediným místem kontaktu mezi zákazníkem a naší společností. V praxi to znamená, že uživatel zákazníka má jenom jedno místo, kam hlásí všechny své požadavky, problémy nebo dotazy nezávisle na aplikaci a zařízení, na kterém pracuje. Nemusí tak rozlišovat rozdíly mezi chybou HW, operačního systému, databáze nebo aplikace.


Hlavní činností Help Desku je:

 • Evidence požadavků (problémů, dotazů, požadavků na změnu atd.)
 • Sledování životního cyklu požadavků
 • Informování uživatelů o stavu jejich požadavků
 • Distribuce požadavků
 • Předání požadavků technikům
 • Poskytování pravidelných zpráv o úrovni poskytovaných služeb

 

Rozvoj IS

Jednou z náplní outsourcingu je i zaručit neustálý rozvoj informačního systému zákazníka tak, aby byla vždy plně pokryta požadovaná funkčnost a splněna očekávání uživatelů. V případě potřeby rozšíření funkčnosti informačního systému dodá naše společnost jak odborné kapacity nutné k vyřešení tohoto požadavku, tak i nezbytnou technologickou platformu.

 

Školení uživatelů

Mnoho problémových situací při provozu informačního systému vzniká nedostatečnou znalostí obsluhy a funkcionality uživateli. Aby bylo možno tyto problémy minimalizovat, jsou součástí správy informačních technologií školení uživatelů. Tato školení mohou pokrývat jak práci s běžnými kancelářskými programy, tak i obsluhu konkrétních aplikací vnitropodnikového systému, jehož prostředí jsme schopni simulovat.

 

Přidaná hodnota

Přidanou hodnotou naší nabídky je poskytnout v co možná nejvyšší míře komplexní nabídku pokrývající většinu standardních potřeb v oblasti IS/IT. V rámci svěřené správy informačního systému proto nabízíme bezkonkurenční zvýhodnění nákupu mnoha běžných investičních celků i neinvestičních nákupů.

 

Pronájem techniky

V rámci Outsourcingu nabízíme ojedinělou službu pronájem výpočetní techniky. S touto službou máme bohaté zkušenosti u tak náročných zakázek jako je kompletní zajištění IT pro technické zabezpečení voleb.
^ Nahoru